El turisme rural a Europa: Una Oportunitat de Desenvolupament Sostenible

El turisme rural a Europa: Una Oportunitat de Desenvolupament Sostenible

L’aliança entre el Turisme de l’ONU i el Comitè Europeu de les Regions ha produït un estudi integral sobre el turisme rural a Europa i el seu impacte en el desenvolupament socioeconòmic. Aquest informe ressalta la importància de la col·laboració entre aquestes organitzacions per aconseguir objectius compartits i destaca el potencial del turisme rural per reforçar la resiliència de les comunitats locals i regionals.

El Secretari General del Turisme de l’ONU, Zurab Pololikashvili, subratlla que el turisme pot transformar societats, estimular el creixement econòmic local i capacitar les comunitats. Aquest estudi conjunt posa de manifest la rellevància del turisme rural per al desenvolupament sostenible a Europa. D’altra banda, el president del Comitè Europeu de les Regions, Alves Vasco Cordeiro, destaca el paper fonamental del turisme en la construcció de la identitat europea i com a motor de creixement i ocupació.

Tourism has the potential to transform societies, stimulate local economic development, and empower local communities

Principals Descobriments L’estudi analitza diverses dimensions del turisme rural a Europa i destaca els següents punts:

  • Resiliència del Turisme Rural post-COVID: L’informe posa de relleu la notable resiliència del turisme rural durant i després de la pandèmia de la COVID-19. Malgrat els reptes globals, el turisme rural ha experimentat un augment de popularitat, especialment entre els viatgers locals. Aquesta resiliència demostra el potencial del turisme rural com a motor econòmic i la seva capacitat d’adaptació a circumstàncies canviant.

  • Diversificació Econòmica i Preservació Cultural: El turisme rural pot impulsar la diversificació econòmica i la creació d’ocupació a les àrees rurals. A més, l’estudi destaca la contribució del turisme a la preservació del patrimoni cultural. El turisme rural actua com a pont entre la tradició i la modernitat, fomentant la participació comunitària i mantenint els serveis locals mentre es conserva la identitat única de les regions rurals.
  • Reptes i Oportunitats per al Desenvolupament Sostenible: L’estudi identifica els reptes que enfronten les àrees rurals, com ara la manca d’infraestructures adequades, recursos financers limitats i la disminució de les poblacions locals. Tanmateix, reconeix aquests reptes com a oportunitats de creixement. A través d’una comprensió detallada d’aquestes complexitats, l’informe establerta les bases per al desenvolupament sostenible del turisme rural, insta els interessats a abordar els reptes amb precaució.

Recomanacions L’informe ofereix diverses recomanacions per afrontar els reptes i aprofitar les oportunitats del turisme rural:

  • Integració de Cadenes de Valor Rural i Col·laboració: És fonamental integrar les cadenes de valor rurals en el turisme i fomentar la col·laboració entre empreses i interessats per crear sinergies dins de l’economia local.

  • Millora de la Connectivitat Digital i Desenvolupament de Habilitats: S’ha de fer un esforç concentrat per millorar la connectivitat digital a les àrees rurals i desenvolupar les habilitats digitals dels residents per aprofitar les oportunitats tecnològiques.

  • Promoció de Pràctiques Sostenibles i Alineació amb Tendències del Consumidor: És important promoure pràctiques turístiques sostenibles i alinear-se amb les tendències del consumidor per contribuir als objectius de sostenibilitat més amplis.

En resum, l’estudi subratlla el paper clau del turisme rural en el desenvolupament sostenible d’Europa i ofereix una guia valuosa per afrontar els reptes i aprofitar les oportunitats d’aquest sector emergent.

European Committee of the Regions . Commission for Natural Resources. (2024). Tourism and rural development. Publications Office. https://data.europa.eu/doi/10.2863/099682